Išči - Search:   

Animalia - živali
Invertebrata - nevretenčarji
Ameria - nečlenarji
Mollusca - mehkužci
Bivalvia - školjke
Paleoheterodonta - stare raznozobke
 
 
 
Unionidae - unionide
Unio crassus Phillipsson, 1788
Thick Shelled River Mussel
 
 
Slovenska imena:
 
potočni škržek
Vir: Sket B., Gogala M., Kuštor V. (ured.) 2003: Živalstvo Slovenije.- Tehniška založba Slovenije
 
ledvičasti škržek
Vir: Poljanec L. 1929: Prirodopis živalstva za višje razrede srednjih šol, druga predelana izdaja.- Družba sv. Mohorja, Celje, 271 str. (V viru ga najdemo pod imenom Unio reniformis)
Vir: Hadži, Vodnik 1959: Zoologija za prvi razred gimnazij.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Unio reniformis)
Vir: Hadži J. 1967: Zoologija za gimnazije.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Unio reniformis)
Vir: Hadži, Vodnik, Bernot 1948: Zoologija.- Državna založba Slovenije (V viru ga najdemo pod imenom Unio reniformis)
 
navadni škržek
Vir: Garms H., Borm L., von Frisch O., Schaller F., Eigner W. [prevod Aljančič M., Bole J., Budihna A., Geister I., Hafner M., Polenec A., Vovk J.] 1977: Živalstvo Evrope: Priročnik za določanje živalskih vrst.- Založba Mladinska knjiga, Ljubljana
Vir: Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 2004: Priloga 2: Območja NATURA 2000 in potencialna območja NATURA 2000.- Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14 in 21/16
Vir: Govedič M. 2017: Velike školjke celinskih voda Slovenije: razširjenost, ekologija, varstvo.- Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju
Vir: Polak S. 2021: Biotska raznovrstnost Notranjske.- Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna